Ayurveda
Praktijk

Privacy


Moyas verwerkt  in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet AVG (Algemene  verordening gegevensbescherming).

Bij aanvang van de anamnese en/of behandeling ga ik er van uit dat je toestemming geeft om je persoons- en behandelgegevens op te slaan ten behoeve van de Ayurvedische behandeling.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens


Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.


Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Bij kinderen treedt het termijn van 20 jaar in werking, na het behalen van de 18 jarige leeftijd.


PRIVACY OP JE NOTA

Op de nota die je van mij ontvangt staan de gegevens die door de   zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota, indien van toepassing kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

Gegevens die op je nota vermeld staan:

 • naam, adres en woonplaats

 • geboortedatum

 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, d.w.z. behandeling Ayurvedische therapie behandeling of natuurgeneeskundig consult.

 • de kosten van het consult


 
 
 
 
E-mailen
Instagram