Ayurveda
Praktijk

Disclaimer


De op de  website van Moyas geboden  informatie is van algemeen informatieve aard.
De geboden informatie en adviezen zijn preventief bedoeld en dienen ter  ondersteuning en verbetering van jouw gezondheid.

Moyas
verklaart nadrukkelijk  dat de geboden informatie en het volgen of gebruiken van deze informatie nooit  in de plaats mag komen van een deskundig en medisch advies.
Raadpleeg bij twijfel altijd je (huis)arts.

Moyas aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit of ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op, of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Actualiteit van informatie
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Moyas  niet garanderen dat deze informatie te allen tijde compleet, actueel en/of accuraat is.

Links op de website
Deze  website bevat een aantal externe links. Moyas kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze  pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de  diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.

Auteursrecht
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud  daarvan, behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag verveelvoudigd,  opgeslagen of openbaar gemaakt worden. Hetzij elektronisch, hetzij mechanisch,  door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande  schriftelijke toestemming van Moyas.

Vrijwaring
Gebruiker  verklaart, als voorwaarde voor het gebruik van deze Website, dat hij/zij Moyas zal vrijwaren voor en tegen  alle aansprakelijkstellingen, kosten (inclusief juridische kosten) en   schadevergoedingen die voortvloeien uit het gebruik van de in deze website  aangeboden informatie.

Je verklaart  je akkoord met deze disclaimer door deze internetsite te benaderen en/of de  op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken.
 
 
 
 
E-mailen
Instagram